Yamaha DT 50 R-M 14.690 Fr. 45 km/h
yamahadt50rm.jpg (12253 octets)
Yamaha 80 YZ/LW mod. 97 24.490 Fr.
yamaha80yzlwm97.jpg (10326 octets)
Yamaha 80 YZ/LW mod. 98 N.C.
yamaha80yzlwm98.jpg (10586 octets)
Yamaha AG 100 19.930 Fr. 95 km/h
yamahaag100.jpg (12147 octets)
Yamaha RT 100 12.990 Fr.
yamahart100.jpg (11021 octets)
Yamaha DT 125 R/RE mod. 97 22.490 Fr. 122 km/h
yamahadt125rrem97.jpg (10841 octets)